CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Wednesday, October 6, 2010

Ragam Bahasa -

1.1 Pengenalan
 Beberapa sarjana bahasa telah memberikan hujah masing-masing dalam mendefinisikan bahasa.  Antaranya Sapir dalam buku tulisan John Lyons terjemahan Ramli Salleh dan Toh Kim Hoi mendefinisikan bahasa adalah “semata-mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia menyampaikan idea, emosi, dan keinginan melalui ciptaan simbol-simbol yang lahir secara sedar”.  Buku ini juga memetik definisi daripada Bloch dan Trager yang terkandung dalam Outline of Linguistic Analysis (1942 : 2) sebagai “suatu sistem simbol arbitrari untuk sesuatu kumpulan sosial yang bekerjasama”.  Sementara Hall dalam Essay of Language menegaskan bahasa ialah” institusi untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi melalui simbol-simbol lisan-pendengaran yang arbitrari mengikut tabiat”.Menurut Lyons lagi, Robins menterjemahkan bahasa “bersifat remeh-temeh dan tidak memberikan maklumat tambahan, cuma mengandaikan… beberapa teori am tentang bahasa dan analisis linguistik”.  Definisi bahasa oleh Chomsky yang dipetik John Lyons daripada Syntactic Structures (1957 : 13) terdapat sedikit perbezaan iaitu “Bermula daripada sekarang, saya akan menganggap bahasa sebagai suatu set ayat (finit atau Infinit).  Setiap satu set ini mempunyai had panjang dan tersusun dengan menggunakan satu set unsur yang terha  Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Linguistik Swiss mendefinisikan bahasa yang dititip daripada buku Pedagogi Bahasa tulisan Kamarudin Hj. Husin dengan “satu sistem isyarat yang yang mempunyai bahagian terpenting berupa gabungan daripada erti dengan bayangan bunyi dan kedua-duanya adalah bersifat psikologi.  Menurutnya lagi erti dan bunyi itu tidaklah terpisah tetapi tergabung dalam satu rantaian ucapan menurut hukum-hukum tatabahasa”.
 Dapatlah dirumuskan bahawa bahasa itu merupakan lambang-lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat sebutan manusia, bersistem atau mempunyai susunan tertentu.  Turut mempunyai bentuk-bentuk tertentu, bertugas untuk menyampaikan dan menyatakan sesuatu, yang mengandungi makna untuk difahami oleh orang lain bagi mewujudkan interaksi sesama manusia.

1.2 Objektif
Berdasarkan kandungan kertas kerja ini, kita akan dapat mengetahui tentang .
bentuk-bentuk  ragam bahasa seperti mana yang diutarakan oleh Za’aba, serta contoh-contoh setiap klasifikasi ragam tersebut.  Di samping itu juga diperihalkan kepentingan penggunaan ragam bahasa dalam pertuturan khasnya dalam  masyarakat Melayu.

1.3 Kaedah Kajian
Bagi menyiapkan kajian ini, digunakan kaedah kepustakaan.  Segala maklumat berkaitan  yang diambil daripada buku-buku, juga daripada nota-nota kuliah yang diberikan oleh Tuan Pensyarah, diolah, dianalisa, disusun, dan digarap sebaik mungkin bagi menghasilkan kertas kerja yang bermutu.  Di samping itu, menggabungjalinkan idea-idea dan pandangan pelajar sendiri.

1.4 Batasan Kajian
Kajian ini menghadkan hanya ragam bahasa Melayu yang telah dikemukan oleh Pendita tanah air terkenal iaitu Za’aba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Merujuk tulisan atau kenyataan beliau dalam karyanya ‘Ilmu Mengarang Melayu’ (1965). Bagi menghuraikan setiap klasifikasi ragam bahasa oleh Za’aba ini, contoh-contoh berkaitan yang diberikan serta dinyatakan adalah berdasarkan sebuah novel karya Rejab F.I. yang bertajuk ‘Matahari Di Hujung Malam’.  Sehubungan dengan itu, dihuraikan secara ringkas kepentingan atau keistimewaan atau kepentingan penggunaan ragam bahasa semasa berinteraksi.
 Walaupun di dalam buku ini mungkin tidak dapat memenuhi setiap klasifikasi ragam bahasa yang dikemukakan oleh Za’aba, namun ianya menjadi pilihan atau bahan rujukan disebabkan tema dan persoalan cerita ini yang menarik.  Bertemakan serta menyingkap persoalan manusia yang sememangnya lupa diri apabila mendapat sesuatu kesenangan.  Kisah seorang guru yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti kemudiannya sanggup menyingkirkan pengorbanan isteri, anak, dan keluarga demi seorang yang lebih istimewa iaitu pensyarahnya sendiri.  Ibarat ‘sudah dapat gading bertuah tanduk tidak berguna lagi’.

1.5 Definisi Konsep
Bahasa sebagaimana yang didefinisikan berdasarkan perisian komputer ‘Kamus Eja Tepat’ edisi 1997, adalah antaranya bermaksud ujaran, pertuturan atau omong, biasanya  yang melibatkan  sesuatu komuniti atau masyarakat.  Manakala ‘ragam’ bermaksud jenis, aneka atau macam.  Oleh itu ‘ragam bahasa’ menurut Za’aba dalam bukunya Ilmu Mengarang Melayu (1965), mendefinisikan sebagai beberapa jenis bahasa yang khas yang merupakan bahasa dalam karangan atau percakapan kerana menguatkan tujuan kata dan mempertajam hasilnya kepada faham pendengar dan pembaca.  Dengan kata lain ragaman bahasa ini dapat dikatakan sebagai bahasa tertentu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu maksud tertentu.

2.0 KLASIFIKASI RAGAM BAHASA
Tidak ada bahasa manusia yang tetap, seragam mahupun tidak berubah-ubah.  Semua bahasa manusia menunjukkan kelainan dalaman.  Penggunaan sebenar berbeza antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan antara satu penutur dengan penutur lain, dari segi sebutan sesuatu bahasa, pilihan kata, dan makna kata-kata tersebut, malah dari segi pemilihan penggunaan  ayat khususnya dalam menyampaikan sesuatu hasrat atau mesej atau untuk menyatakan tujuan-tujuan tertentu.  Pendek kata, wujud pelbagai keragaman dalam berbahasa.
Buku ‘Ilmu Mengarang Melayu’ karya Pendita Za’aba yang diterbitkan pada tahun 1965, menitipkan bahawa terdapat sejumlah lima belas ragam bahasa.  Dinyatakan di sini keragaman tersebut iaitu :
i. Bahasa Sindiran
ii. Bahasa Menggiat
iii. Bahasa Mengejek
iv. Bahasa Terbalik
v. Bahasa Merajuk
vi. Bahasa Tempelak
vii. Bahasa Herdik
viii. Bahasa Melampau
ix. Bahasa Merendah
x. Bahasa Naik
xi. Bahasa Seruan atau Mengeluh
xii. Bahasa Berulang
xiii. Bahasa Bertimbal
xiv. Bahasa Bukan
xv. Bahasa Bahasa Jenaka
Selain daripada yang dinyatakan, terdapat juga pelbagai nama lain untuk ragam bahasa ini.  Namun demikian, kebanyakan nama-nama itu diambil daripada bahasa asing terutamanya Bahasa Inggeris.

3.0 HURAIAN TENTANG JENIS RAGAM BAHASA
Berikut dihuraikan tentang klasifikasi ragam bahasa yang dinyatakan seperti mana dikemukakan oleh Za’aba secara terperinci.  Perincian juga diberikan bersama-sama contoh-contoh berkaitan
.
i. Ragam Bahasa Sindiran
Iaitu perkataan yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu maksud kepada seseorang, tidak disebutkan atau dinyatakan secara tepat.  Hanya disampaikan secara sinis dengan dikias-kiaskan atau dilambangkan kepada perkara lain.  Ianya tidak dinyatakan atau disebutkan secara terus-terang atau ditujukan tepat terhadap seseorang.
Dalam novel ‘ Matahari di Hujung Malam’, contoh berkaitan jenis ragam ini ialah “Kalau tidak ada sebabnya, masakan tempua bersarang rendah”. Kata-kata ini ditujukan oleh Cikgu Sharif kepada Cikgu Hamdan.  Ia tentunya menyindir Cikgu Hamdan yang telah cedera  dan dimasukkan ke hospital akibat dipukul oleh Zaidi dan kawan-kawannya.  Cikgu Hamdan pasti mengetahui sebab berlaku kejadian tersebut atau mestilah berpunca daripada kesilapan Cikgu Hamdan sendiri.  Namun begitu, sindiran berupa tuduhan ini tidak pula diluahkan secara terang-terangan oleh Cikgu Syarif.  Begitu juga dengan dialog antara Syaharudin dan ayahnya, Pak Mahat yang berbunyi, “Berdrama sana, berdrama sini. Tak puas di atas pentas mereka berdrama pula di dalam kereta, di tengah sawah!”.  Ini juga menunjukkan ragam bahasa menyindir iaitu bagaimana Shaharudin tidak terus-terang mengatakan isterinya Norhayati berkelakuan tidak senonoh bersama-sama Cikgu Hamdan, tetapi  diarahkan  pula dengan perkataan ‘drama’ yang membawa maksudnyayang  sebenar.
Itulah antara ragam sindiran yang terdapat dalam karya ini di samping banyak lagi contoh yang lain.  Jelaslah ragam jenis ini diujarkan dengan tujuan menyindir seseorang tetapi tidak diluahkan atau dinyatakan secara terang-terangan sebaliknya biasa diujarkan dengan mengarah kepada sesuatu yang lain.

ii. Ragam Bahasa Menggiat
Ragam bahasa jenis ini biasanya ditujukan tidak tepat kepada seseorang.  Nadanya seakan-akan juga sindiran.  Namun begitu tujuannya agak berbeza iaitu untuk mengusik, bergurau-senda atau kadang-kala bersungguh-sungguh betul, jika benarnya orang yang terkena atau dimaksudkan menjadi malu.
Contohnya “Eh!  Baik sungguh kau hari ini” Rahmat membuat penilaian.  “Hm!  Aku taulah.  Kau seronok sebab Cik Juliana tu terpikat pada kau kan?”  Seperti kata-kata Rahmat ini kepada Syaharudin, nadanya adalah menggiat kawannya itu bertujuan bergurau-senda.  Namun begitu, seolah-olah juga menyindir kawannya yang cuba berbuat baik dengan pensyarahnya itu untuk kepentingan diri sendiri.
Selain itu Rahmat yang menyebutkan “Kalau calang-calang belajar, hm … sia-sialah duit kita tu”.  Maksud Rahmat yang sebenar adalah mengusik kawannya Syaharudin yang berbaik-baik dengan pensyarahnya sendiri sedangkan isterinya berkorban mengirimkan perbelanjaan buat suaminya membiayai perbelanjaan semasa belajar di universiti.  Semuanya dilakukan demi ingin melihat suaminya berjaya menggulung segenggam ijazah.  Sedangkan kawannya Syaharudin berseronok pula di universiti seolah-olah melupakan pengorbanan isterinya itu.  Walaupun nadanya mengusik juga seakan-akan menyindir kawannya itu demi menyedarkan perbuatannya.
Agak menarik pula ialah “Kau dah pikat burung dara di kampus ini, Din?”  Walaupun ada ‘burung dara’ sebagai kiasan dan mengarahkan atau merujuk kepada pensyarahnya, Cik Juliana, kenyataan sebenarnya adalah Rahmat mengusik Syaharudin yang sengaja ingin memenangi hati pensyarahnya itu.  Mengetahui pula tujuan Syaharudin yang ingin melepaskan perasaan marahnya terhadap isterinya yang lambat mengutuskan wang buatnya.
Jika diteliti sehalus-halusnya, memang benar ragam jenis ini iaitu ragam bahasa menggiat, ada kalanya berupa sindiran secara sinis.  Walaupun maksud sebenarnya mengusik atau bersenda-senda tetapi kemungkinan orang yang dimaksudkan itu mungkin terasa hati seperti kata pepatah ‘siapa makan cili, dia yang terasa pedasnya’.

iii. Ragam Bahasa Mengejek
Ragam bahasa jenis ini pula bahasa yang mengata atau ditujukan tepat kepada seseorang atau kumpulan.  Ia ditujukan dengan menggunakan perkataan yang tepat dengan gaya yang mengajukkan keburukan mereka itu.  Juga perkataan-perkataan yang mempermain-mainkan seseorang itu dengan hasrat menjelaskan kebodohan atau jika ada orang lain yang mendengarnya akan mentertawakan seseorang yang dimaksudkan itu.
Contohnya “Hm!  Kau ni takut yang bukan-bukan, Rahmat.  Kalau macam tu tak merasalah kau bercinta di sini.  Kau nak tunggu biar keluar U nanti?  Kau nak tunggu rambut kau beruban?”  Itulah contoh ragam bahasa mengejek yang dinyatakan oleh Syaharudin.  Beliau mengujarkannya kepada kawan sebiliknya Rahmat yang masih bujang dan tiada berteman itu.  Sedangkan dia seorang yang telah berkahwin, dan punya anak tetapi digilai oleh pensyarahnya sendiri yang masih belum berpunya.
Ragam bahasa ini juga jelas dilihat dengan kata-kata Encik Jalal terhadap isterinya Puan Fauziah.  Beliau seolah-olah memulangkan paku buah keras kepada isterinya yang menjadi penyebab anaknya putus tunang dan hinggakan anaknya kembali semula kepada kekasih lamanya serta terlanjur akhirnya.  Maksud sedemikian tersirat dalam dialog “Itulah kau!  Dulu budak ni bertunang elok-elok dengan Cikgu Hamdan tu, minta diputuskan.  Menuduh cikgu tu bukan-bukan pula.  Sekarang ni ha, apa yang dah jadi?”  Dari sini ternyata Encik Jalal mengejek isterinya yang disebabkabkan kebodohan sendiri, berlaku perkara yang memalukan mereka sekeluarga.

iv. Bahasa Terbalik
Ragam bahasa jenis ini menggunakan bahasa berlawanan daripada apa yang hendak dimaksudkan.  Namun demikian, orang yang mendengar atau yang diajak bertutur akan faham akan maksud yang sebenar.  Contohnya kata-kata Syaharudin, “Dia tu dah tua, kau tahu?  Anak dara terlajak.  Sebab itu dia nak cari orang berumur macam aku ni.  Betul tak?”  Namun kenyataan Syaharudin ini difahami Rahmat akan maksud sebenarnya.
v. Bahasa Merajuk
Bagi ragam jenis ini memperlihatkan tentang kekecewaan yang dialami  seseorang.  Biasanya ragam ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang sedang kecewa atau berkecil hati kerana sebab-sebab tertentu.
Kata-kata Rahmat yang membayangi kekecewaannya kerana sering diperli rakannya yang bertanyakan mengapakah dalam umur sepertinya masih belum berkahwin, jelas menunjukkan ragam bahasa jenis itu iaitu “ Macam muka aku ni siapa yang hendak, Din …,” selar Rahmat sambil bangun manghadap cermin yang tergantung di dinding kamar mereka, “muka macam buah kelapa tua,” sambungnya sambil ketawa, merendah diri.
Selain itu, kekecewaan yang dialami oleh Shaharudin juga dapat dilihat dalam ragam bahasa ini.  Tergambar betapa pedih dan kecewanya Shaharudin yang telah kehilangan segalanya iaitu kekasihnya Juliana, isterinya serta anaknya, dan juga keluarganya sendiri.  Sehingga dia tidak sanggup kembali ke kampung halamannya selepas menghabiskan pengajiannya di universiti apalagi hendak berdepan dengan mereka itu.  Kekecewaan dan kehampaan itu dapat dilihat melalui kata-katanya kepada Rahmat, “Aku tak akan pulang lagi ke kampungku, Rahmat,” “Ke mana kau, Din?”  “Aku telah memilih Sabah atau Sarawak.”

vi. Bahasa Tempelak
Contohnya “You pula sengaja ambil kesempatan berhubungan dengan I.  Tak begitu?” soal Juliana.  Inilah salah satu contoh ragam bahasa tempelak yang terdapat dalam karya “Matahari di Hujung Malam”  Kata tempelak yang ditujukan tepat oleh Juliana kepada Shaharudin.  Ianya diluahkan disebabkan kemarahan Juliana terhadap Shaharudin yang mengambil kesempatan di atas perhubungan mereka berdua dengan memburuk-burukkan kesetiaan dan pengorbanan isterinya.
Selain itu kata-kata orang kampung yang menempelak Zaidi dan rakan-rakannya yang sentiasa menyalahkan kakak iparnya sedangkan  kelakuan buruknya jelas diketahui ramai.  Demikian bunyinya, “Jika kumpulan teater itu buruk, nyatakan apa yang baik kumpulan anak-anak muda itu lakukan ha?  Berapa banyak mereka sumbangkan wang untuk mangsa-mangsa banjir dan membantu pelarian Palestin itu.  Katakan?”  Ternyata tempelakan yang ditujukan tepat kepada Zaidi dan kawan-kawannya itu mengunci mulut mereka.

vii. Bahasa Herdik
Bahasa ini bunyinya seakan-akan bahasa tempelak tetapi nadanya agak lebih keras.  Contohnya kemarahan Encik Jalal terhadap perbuatan anaknya yang telah memberi malu mereka sekeluarga.  Kata-kata Encik Jalal, “Habis!  Muka kita ni nak sorok di mana ha?! Sergah Encik Jalal pula sambil menudingkan jari telunjuk ke arah isterinya.

viii. Bahasa Melampau
Bahasa yang digunakan untuk membesar-besarkan dan melebih-lebihkan daripada perkara atau kedudukan yang sebenarnya adalah disebut ragam bahasa melampau.  Contohnya ‘Mereka berpegangan sambil melihat anak-anak ikan kecil berkejar-kejaran di dalam air.  Ah!  Begitu mesra, bagai merpati sepasangan.  Kebahagiaan membalut jiwa Syaharudin.  Saat-saat begitu terasa bagaikan di syurga.

ix. Bahasa Merendah
Bahasa yang bertentangan dengan bahasa melampau.  Contohnya, “Macam muka aku ni siapa yang hendak, Din …,” selar Rahmat.  “Muka macam buah kelapa tua,” sambungnya lagi.  Dalam bahasa ini, betapa merendah dirinya Rahmat berbahasa dengan rakannya Syaharudin.

x. Bahasa Naik
Bagi menyatakan sesuatu maksud, digunakan bahasa yang menyebutkan sesuatu daripada perkara yang paling rendah, kemudian beransur-ansur selangkah demi selangkah naik ke atas hingga ke puncaknya.  Begitu yang diceritakan bagi menggambarkan persediaan dan suasana perkahwinan Norhayati dengan Cikgu Hamdan. ‘Tanpa persoalan panjang, tanpa persediaan hebat dan tanpa kenduri yang meriah, tiga bulan kemudian perkahwinan mereka dilangsungkan’.

xi. Bahasa Seruan atau Mengeluh
Bahasa yang digunakan ini juga untuk menyatakan kekecewaan yang dialami.  Namun begitu, ianya tidak dapat diluahkan kesemua perasaan tersebut tetapi orang yang mendengarnya memahami dan mengerti betapa berat kekecewaan dan penderitaan yang ditanggung seseorang.
“Ah!  Sudahlah bang.  Anak kita ni dah terlanjur.  Kalau dibunuh mati pun perkara tu tak boleh diubat,”.  Demikian kata-kata Puan Fauziah yang menyatakan betapa kecewanya hatinya dengan apa yang terjadi terhadap anaknya.  Begitu juga rintihan Norhayati, apabila Syaharudin bertekad tidak mahu pulang ke kampung itu.  Lebih dari itu, dia menuduh dirinya curang.  Menduakan suami.  Berlegar ke sana ke mari dengan Cikgu Hamdan.  Ah!  Betapa pahit, betapa tersayat dan betapa pedih hatinya!

xii. Bahasa Berulang
Dalam ragam bahasa jenis ini, digunakan bahasa atau perkataan yang diulang-ulang.  Ini untuk menguatkan atau mengukuhkan maksud atau tujuan sesuatu kata itu.
Contohnya ketidakpercayaan Pak Mahat terhadap kecurangan dan sikap buruk menantunya iaitu Norhayati.  Penegasan Pak Mahat dalam hal ini jelas tergambar melalui kata-katanya, “Karut!” tengking Pak Mahat.  “Semua itu karut!  Fitnah!” herdiknya lagi sambil menepuk palang jendela.  Perkataan ‘karut’ diulang bagi menyatakan maksud yang sememangnya ia tidak mempercayai langsung tuduhan anaknya Shaharudin terhadap isterinya, Norhayati.
Selain itu dalam kata-kata, “Aku malu, Syahar!  Aku malu!  Mengapa kau bawa perempuan itu ke kampung kita ini ha?  Kau tau apa orang-orang kampung mengata-ngatakan kita ha?”.  Begitu kata pertama yang berjaya yang diluahkan oleh Pak Mahat setelah sekian lama berusaha untuk meluahkannya semenjak Syaharudin pulang ke rumahnya.  Tergambar betapa malunya Pak Mahat dan isterinya di atas kelakuan sumbang anaknya yang membawa pulang wanita lain ke rumah sedangkan isteri dan anaknya masih ada tanpa dijenguk dan dihiraukan.

xiii. Bahasa Bertimbal
Bagi menyatakan sesuatu, digunakan bahasa yang mempertentangkan sesuatu dua keadaan yang seolah-olah berlawanan.  Walaupun dalam karya Rejab F.I ini tidak menggarapkan ragam bahasa ini, dapat diberi contoh lain iaitu,
 Kendur berdenting-denting tegang berjela-jela
 Dekat tak tercapai jauh tak berantara.
xiv. Bahasa Bukan
Bagi ragam bahasa ini digunakan perkataan ‘bukan’ untuk mendahului sesuatu kata lain.  Dalam karya ini, ragam ini dapat dilihat dalam kata-kata, “Bukan begitu, Ham,” Cikgu Syarif membuat kesimpulan dan “Bukan dia nabi kita.  Segala ajaran dan perbuatannya mesti kita ikut!”  Di sini digunakan kata ‘bukan’ mendahului kata-kata lain yang menunjukkan ragam bahasa bukan.

xv. Bahasa Jenaka
Ragam bahasa 0jenis ini memakai atau menggunakan satu perkataan yang membawa dua makna.  Contohnya “Muka macam buah kelapa tua” yang membawa maksud sebenar iatu muka  atau wajah yang tidak setampan mana.  Walaupun zahinya perkataan tersebut melambangkan buah kelapa yang sudah tua.
Begitu juga jenaka Cikgu Syarif, “Hm!  Macam mana cikgu?  Jambatan tu dah emak cikgu hulurkan.  Hm!  Apa nak ditunggu lagi, lalui sajalah cikgu!”  Perkataan ‘jambatan’ membawa dua maksud yang berbeza.  Namun begitu dalam hal ini ‘jambatan’ tersebut membawa makna kebenaran menganggotai kumpulan teater yang telah diberikan oleh Cik Hamidah kepada anaknya Norhayati.
Demikianlah huraian serta contoh-contoh berkaitan yang diberikan bagi membincangkan tajuk ragam bahasa ini.
 
3.0 KEPENTINGAN RAGAM BAHASA
Bahasa adalah milik manusia yang paling penting.  Dengan bahasalah manusia dapat berhubung antara satu sama lain bagi menyampaikan sesuatu maksud, perasaan, pandangan, dan lain-lain lagi.  Ternyata bahasa yang beragam-ragam ini pula mempunyai kepentingan yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia seharian. Apalagi hidup dalam masyarakat yang bersifat homogen, dengan sikap-perangai yang berbeza-beza.  Dan menjadi kewajipan serta tanggungjawab individu dalam masyarakat itulah menangani segala permasalahan bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni.
 Antara kepentingan ragam bahasa ialah :
i. Menyedarkan individu atau seseorang daripada bersikap negatif seperti ragam bahasa herdik atau menggiat ditujukan untuk yang pemalas,
ii. Mengeratkan kemesraan seperti ragam bahasa jenaka akan menimbulkan kemesraan di samping sesuatu tujuan sebenar dinyatakan secara bersahaja tanpa menimbulkan kemarahan atau kecil hati di pihak yang terkena.
iii. Menjaga air muka atau maruah orang lain walaupun berbahasa dalam keadaan yang marah.  Namun begitu maksud sebenar akan difahami, contohnya ragam bahasa menyindir.
iv. Mewujudkan masyarakat yang bekerjasama, prihatin, bantu-membantu, tolong-menolong, ibarat pepatah ‘yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul.
Demikian antara kepentingan ragam bahasa yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia.

4.0 PENUTUP
Telah jelas ragam bahasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian.  Sebagai manusia yang hidup dalam satu komuniti, saling berinteraksi, berhubungan, dan berkomunikasi, memang akan timbullah bahasa yang beragam-ragam.  Walau bagaimanapun, telah jelas keragaman ini mewujudkan kelompok masyarakat yang saling mengambil berat antara satu lain, demi kebaikan bersama.
 

6 comments:

 1. terima kasih cikgu dengan perkongsian ini. mohon share ea.

  ReplyDelete
 2. terima kasih sgt2.. ni lah yg saya cari2....alhamdulillah

  ReplyDelete
 3. Terima kasih cikgu...bnyak yg saya pelajari dlm blog ini...

  ReplyDelete
 4. Banyak maklumat yang ditulis. Terima kasih

  ReplyDelete